Kamuoyuna Duyuru

30.07.2006 tarih ve 26244 sayı ile yayımlanarak yürürlüğe giren “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında 2006 yılından bu zamana kadar engelli evde bakım ücreti işlemleri Bakanlığımız bünyesinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda bazı evde bakım ücreti dosyalarında vefat, gelir durumu değişikliği, adres değişikliği, engelli sağlık kurulu raporu vb. nedenlerle yersiz yapılan ödemeler için 19.10.2006 tarih ve 26324 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında iade talep edilmiştir.

Ancak Bugün (27.01.2017 tarih ve 29961 sayı) Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 24.05.1983 tarihli ve 2828 sayılı sosyal Hizmetler Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 15- Gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanunun ek 7 nci maddesi kapsamında fazla ve yersiz ödenen ve geri alınması gereken tutarlar ile bunlardan doğan faizler terkin olunur. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutarlar bakımından ilgili kişiler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğmaz ve yapılmış olan tahsilatlar iade edileme. Açılmış olan davalarda yargılama gideri ile vekâlet ücretine hükmolunmaz, hükmolunanlar tahsil edilmez.”

Yukarıda belirtilen madde uyarınca ilgili kanun maddesinin yayınlandığı tarih itibariyle evde bakım ücreti dosyalarından alınan iadeler durdurulmuş olup, Müdürlüğümüzde işlem yapılan dosyalar hakkında vatandaşlarımıza yazılı olarak bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.
 
Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü

 


Sonraki Sayfa: BASIN DUYURUSU

Önceki Sayfa : Çocuk Evlerinden Turnuvalar